0966.556.579

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

NDĐT – Ngày 7-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng họp, cho ý kiến để hoàn thiện thêm một bước dự thảo Báo cáo Chính trị; Báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị để trình Bộ Chính trị xem xét, gửi phục vụ đại hội đảng bộ cấp cơ sở; dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *